Utkast til vedtekt 18.6.2021

20 mai

Utkast til vedtekt 2021

Her er siste versjon som vil bli godkjent av Brønnøysundregistrene slik at vi kan fortsette som en frivillig organisasjon.

PS. Her er det lite rom for endring av hovedprinsippene. Men noen detaljer kan nok endres.

 

Ekstraordinært årsmøte 28.6.2021 kl. 18:00

20 mai

Vi har nå endelig fått en avklaring mot Brønnøysundregistrene om at vårt utkast til vedtekter vil bli godkjent og at vi da kan bli stående i Frivillighetsregistret. Dette er helt avgjørende for at vi kan få søkt om momsrefusjon for 2020. Ola Erik er i gang med å forberede denne søknaden som har en frist til 1. september.

Vi behandler kun en sak på dette ekstraordinære årsmøtet. GODKJENNING AV VEDTEKTER

Øvrige sake som valg, innkommende saker, kontingenter osv. tar vi på et ordinært årsmøte i første halvdel av september.

 

Info fra dagens styremøte (12.4.)

12 apr

På grunn av corona ble det besluttet at vi utsetter årsmøtet. Sannsynligvis til september. Men er det mulig prøver vi å få det til tidligere. Dagens styre har sagt seg villig til å bli sittende uendret fram til årsmøtet. Vi besluttet å sende ut kontingenter og avgifter i samsvar med det som ble besluttet i 2020. Disse blir sendt ut i nærmeste framtid.

En annen grunn til at vi utsetter årsmøtet er at det er en uavklart situasjon mot Brønnøysundregistrene. De ønsker å ekskludere oss far frivelighetsregistret. Vi har anket denne avgjørelsen. Saken blir da avgjort av ei nemnd. Vi har gjort noen endringer som vi har bedt om tilbakemelding på. Får vi aksept for dette må vi ha et årsmøte for å formelt vedta disse endringene. Får vi negativt svar kan det få store konsekvenser for oss. Skal komme med nærmer informasjon når vi får tilbakemelding.

Vi har store strømregninger. Her må alle bidra med å kutte unødvendig forbruk. Hvis ikke må vi ta sikte på å øke avgiftene på en eller annen måte.

Tar sikte på å starte opp med dugnad onsdag den 21.4. kl. 17:00. Her må vi ta hensyn til coronaregler. Alle har et ansvar for å etterkomme disse.

Årsmøte 2021

4 mar

På grunn av korona er årsmøtet utsatt på ubestemt tid. Håper at det lar seg gjøre å få arrangert dette innen 1.mai.

Vi har også en uavklart sak vedrørende vedtekter mot Brønnøysundregistrene. Vi bør ha tilbakemelding derfra før årsmøtet. Det ligger an til at vi må godkjenne nye vedtekter.

Det er ikke noe nytt vedrørende badeplass og molobygging. Vi jobber med alternative løsninger for å utbedre og sikre havneinnløpet.

Kort info om badeplass og forholdet til kommunen.

12 feb

Her er svarbrevet fra kommunen.

Svar til uttalelse til detaljregulering – mindre reguleringsendring Håsøran nord – Sunndalsøra Småbåtlag

I svaret ligger det ingen innrømmelse eller imøtekommenhet. Dette betyr at vi opprettholder vår beslutning om å ikke delta i opparbeiding av badeplass. Det blir heller ikke aktuelt å sikre innløpet til havna med en molo da vi ikke har egnet masse.

Andre alternativer for å sikre kanalen vil bli drøftet på årsmøtet.

Samarbeidet med Sunndal kommune er brutt.

28 jan

Vi hadde styremøte på tirsdag og drøftet siste innspill fra administrasjonen i Sunndal kommune. Rammebetingelsene var så dårlig at vi valgte å avslutte samarbeidet med umiddelbar virkning. Vi beklager selvfølgelig utfallet. Men nå var begeret fult. Vi har sendt et offentlig brev hvor vi underbygger vår beslutning og klart gir uttrykk for at vi er skuffet og mangler tillit.

Vi sendte også kopi til de lokale avisene. Begge aviser har i dag slått opp saken i sine nettaviser. I Aura Avis er hele brevet gjengitt. Men også Driva har fått med de vesentlige momentene.

 

Bading i havna

11 jan

Før jul fikk jeg en henvendelse fra noen damer om de kunne få bade i havna. Jeg kunne selvsagt ikke si nei til dette. Fikk tilbud om å delta, men takket nei. Men det er sikkert mulig å melde seg på for de som ønsker.

Godt å se at også andre har glede av den flotte havna vår. Et friområde for hele bygda.

Godt nytt år

28 des

Noen ord på tampen av 2020.

Vi har gjort store investeringer i år. Vi har mudret opp hele indre havneområdet og fått lagt opp en molo som sikrer mot slam fra Litedalselva. Men det største er kaiprosjektet. Nå kan til og med redningsskøyta gå inn i havna og legge til kai.

I tillegg til et stort økonomisk løft har vi lagt ned en formidabel egeninnsats med dugnadstimer. Dette har styrket samholdet og trivselen. Og jeg må innrømme at jeg blir glad og stolt når jeg tenker på den innsatsen dere har lagt ned i prosjektene. Det er et privilegium å være leder for en slik flott gjeng.

Økonomien er i samsvar med budsjett og framdrifta er over forventning.

2021 byr på noen utfordringer. Det ser ut som det kan bli anlagt badeplass i keila mellom havna og industriveien. I så fall er det mulig vi får frigitt tunnelmasse. Da må vi ta stilling til om vi skal legge ny molo i innløpet og få mudret kanalen. Videre sliter vi med å få godkjenning som “frivillig organisasjon”. Her må vi juster våre vedtekter. Alternativet blir å danne er “samvirkelag”. Dette får i så fall store driftsmessige og økonomiske konsekvenser.

Jeg takker for en fantastisk innsats i 2020 og ønsker dere Godt Nytt År.

PS. Ønsker også takke Bredesen AS som har gjort en fantastisk jobb for oss.